Как да разбера има ли образувано срещу мен изпълнително дело при чси?

За да избегнем това и ако имаме съмнения, че срещу нас има образувано дело при ЧСИ е необходимо да направим справка в публичния регистър на длъжниците при КЧСИ.

Как става това?

Посетете интернете страницата на Камарата на ЧСИ — https://newregistry.bcpea.org. Влезте в страница “Процедура”, а след това в “Издаване на справки, изискани от физически лица, юридически лица и търговци”.

Попълнете искането. Ще получите код / номер на искане/. След това в банка по сметка на Камарата на ЧСИ заплащате сума в размер на 18 лв. С платежното нареждане и кода може да направите справка в кантората на всеки един частен съдебен изпълнител и да получите справка. От справката ще разберете има ли образувано срещу Вас изпълнително дела и при кой частен съдебен изпълнител.

След като сте разбрали номера на изпълнителното дело може да посетите кантората на ЧСИ и да направите съответната справка. Не подписвайте нищо в кантората на съдебния изпълнител. Ако Ви е страх да отидете може да ангажирате адвокат. От самото изпълнително дело ще се види дали е изтекла давността. Ако е така, може да заведете дело пред съответния съд и да се позовете на изтекла давност. Все пак това е сложна материя и е препоръчително да се консултирате с адвокат.

Това е банковата сметка на Камарата:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
IBAN: BG98 CECB 9790 1081 0349 01 BIC: CECBBGSF

Основание за плащане: <№ на искане> (Пример: РД32342И).

(Внимание: В основанието за плащане на платежното нареждане посочвате единствено и само генерираният номер на искане! Не можете да платите две искания с едно платежно нареждане! За всеки номер на искане трябва да има отделно плащане!)
Получател: Камара на частните съдебни изпълнители.

Запишете час за консултация на тел. 0884 07 44 21, адв. Венелин Йорданов, гр. София, ул. “Княз Борис I” № 99

--

--

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Адвокат Венелин Йорданов

Адвокат Венелин Йорданов

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)