Как се обжалва акт и наказателно постановление на КАТ

Обжалване на акт, наказателно постановление и електронен фиш на КАТ

обжалване на електронен фиш от кат

Съставили са ви акт. Пътният полиций е написал някакви констатации в акта, но вие не сте съгласни с това. Какво да направите? Законът ви дава възможност да напишете възражение по акта на място, в самия документ. Имате и тридневен срок да подадете писмени възражения до КАТ, които трябва да са много добре мотивирани.

Незабавно се консултирайте с адвокат! На телефон 0884074421 може да насрочите час за консултация и да получите правна помощ!

След това КАТ обикновено издават наказателно постановление, което също може да се обжалва пред съда.

Актове падат в съда по различни причини, но най-често, защото:

- не са били издадени с всички необходими по закон реквизити
- не са били връчени надлежно
- наказващият орган /КАТ/ безусловно е приел констатациите в наказателното постановление, които пък от своя страна са били неточни и непълни и не изясняват фактическата обстановка
- поради изтекла давност

Акт обикновено се съставя, когато пътния полицай констатира нарушение на Закона за движение по пътищата. Добре е да се знае кога се издава акт и кога фиш. Фиш се издава за по -леки нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено отнемане на шофьорска книжка или отнемане на контролни точки. На мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен за съответното нарушение.

Не трябва обаче да имате възражения. Ако имате възражения или не подпишете фиша не може да се издаде фиш, а се издава акт.

Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на пътния полицай, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното и заплащане. Фишът се подписва от пътния полицай и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Глобата по фиша трябва да се заплати до 7 дни. Ако глобата не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, фишът се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.

Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на МПС, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към МПС се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното и заплащане. Закрепването на уведомлението към МПС се смята за връчване на фиша.

До 30 дни след съставянето на акта трябва да се издаде наказателно постановление, в което се определя размерът на глобата. Често този срок не се спазва. След получаването на наказателното постановление, последното може да се обжалва пред съда чрез жалба, която се подава в КАТ. Срокът за обжалване е 7- дневен и трябва много да се внимава за да не се пропусне. Трябва много добре да се прецени има ли основания да се обжалва и дали да се влиза в съдебна процедура. Моят съвет е да се консултирате с адвокат по тези въпроси за да получите професионално становище.

Спазвайте и следните изисквания при плащане на глоби по фиш или наказателно постановление.

При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.

ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка, ако е електронен фиш ).

ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

За наказателно постановление:

1. Номер на наказателното постановление и дата на съставянето му.

2. Точен размер на наложената глоба.

3. Име, презиме, фамилия на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН на задълженото лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена в наказателното постановление.

Най-често допускани грешки при плащане на наказателно постановление:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т. ч. по фиш и/или задължения за наложени наказания за извършени нарушения на други закони. Различните нарушения на законите изискват заплащане на дължимите глоби по различни банкови сметки. Недопустимо е нареждането (прехвърлянето) на платени дължими суми от една бюджетна сметка към друга.

2. Вместо нòмера на наказателното постановление се попълва бланкетният номер на документа.

3. Вместо наказателното постановление в платежния документ като основание за плащане се посочва “АУАН” (Акт за установяване на административно нарушение). АУАН е документът, с който е установено извършеното нарушение, като се посочва коя точно законова разпоредба е нарушена. С АУАН не се налага наказание за извършеното нарушение.

За фиш/електронен фиш:

1. Серия и номер на фиша, дата на издаване.

2. Точен размер на глобата.

3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН/ БУЛСТАТ на задълженото лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша.

Най-често допускани грешки при плащане на фиш/електронен фиш:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т. ч. и наказателно постановление. Задълженията по фишове и наказателното постановление се погасяват по различни банкови сметки, което прави невъзможно автоматизирането на процеса по отразяването на плащането на фиша в системата.

2. Вместо серия и номер на фиша се изписва само номерът или тези данни не се попълват изобщо.

3. При електронен фиш вместо серия и номер на фиша се попълва номерът на нарушението.

4. Вместо имената на задълженото лице за задължено лице се изписват имената на вносителя на сумата по глобата.

5. Не се изписва ЕГН/ БУЛСТАТ.

Въвежда се една сметка за плащане на глобите по наказателни постановления и фишове.

От 01 януари 2018 г. плащането на глоби по наказателни постановления и по фишове (със серия, различна от серия „К“ и „Г“) за нарушения на Закона за движението по пътищата се извършва САМО ПО СМЕТКА, администрирана от Главна дирекция „Национална полиция“, със следното съдържание:

Банка: „Сибанк“ ЕАД — офис „Тунджа“

BIC: BUIB BGSF

IBAN: BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

Глобите по електронни фишове (със серия „К“) за нарушения на Закона за движението по пътищата се плащат (както досега) по транзитна сметка на името на Фонд за безопасност на движението, администрирана от Дирекция „Планиране и управление на бюджета“ — МВР, със следното съдържание:

Банка: Българска народна банка

BIC: BNBG BGSD

IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1477 01

Запишете час за консултация на тел. 0884 07 44 21, адв. Венелин Йорданов, гр. София, ул. “Княз Борис I” № 99

--

--

Адвокат Венелин Йорданов

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)