Ликвидация на фирма 2021. Закриване и прекратяване на ЕООД е ООД

Как става ликвидация на ЕООД или ООД

  1. Прекратяване на договорите със служители;
  2. Предаване на документи в НОИ;
  3. Получаване на удостоверение от НОИ;
  4. Уведомяване на НАП за предстоящото заличаване;
  5. Удостоверение от НАП;
  6. Ако има задължения към НАП, трябва да се уредят;
  7. Прекратяване на дейността и покана до кредиторите;
  8. Ако има задължения, те трябва да се уредят;
  9. Разпределение на имуществото и изготвяне на ликвидационни баланси;
  10. Заличаване на ЕООД или ООД

--

--

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Адвокат Венелин Йорданов

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)