Публикуване на ГФО в Търговски регистър 2020

публикуване гфо 2020

Лесно, бързо и онлайн! Спестявате средства (държавната такса е наполовина) и време (не чакате по опашки)
Цена на услугата — 30 лв.Държавна такса — 22 лв.

Как става?

1. Свързвате се с нас. Казвате ни име на фирмата, ЕИК.
2. Изготвяме документите и Ви ги изпращаме по email.
3. Разпечатвате, подписвате, полагате печат.
4. Плащате по банков път и ни изпращате документите.
5. Подаваме документи в Търговски регистър и Ви изпращаме входящ номер.

За консултация тел. 0884074421 или info.kantora@gmail.com

--

--

--

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Адвокат Венелин Йорданов

Адвокат Венелин Йорданов

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)

More from Medium

Why are global KOLs fascinated by Starfish OS?

Why Some Living Creatures Are Born With Two Heads

Rethink what’s ‘right’ for your organisation

Doing things right vs doing the right things

The Candy House, by Jennifer Egan