Адвокат за развод в София

документи за развод

За вината при развода

Как се доказва, че бракът на страните е разстроен

Какви други въпроси трябва да се обсъдят и решат по дело за развод по исков ред

Какви документи се прилагат към исковата молбаза развод

Какво следва после?

Какво следва след връчването на исковата молбана ответника

При неявяване на ищеца без уважителна причина, делото се прекратява.

По делото се разпитват свидетели посочени от всеки един от съпрузите

Колко време продължава развод по исков ред?

Колко струва развода по исков ред?

--

--

--

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Адвокат Венелин Йорданов

Адвокат Венелин Йорданов

Адвокатската кантора се намира в гр. София. За въпроси пишете чрез сайта ни https://advokatblog.com или тел. 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram)

More from Medium

The JobUp Guest Speaker Series

E-cigarettes Effect on Todays Generation

Rasmus Paludan is racist, Ignoramus, provocateur,and liar.

Dead Space is getting a remake, and more info is just around the corner